[CES 2021]GM、新型EV「Bolt EUV」と高級EV「CELESTIQ」をプレビュー

Bolt EUVのダッシュボード (写真:General Motors)
Bolt EUVのダッシュボード
(写真:General Motors)

カーソルキー(←/→)でも操作できます